Inokashira Kannon Stone Buddha

Inokashira Kannon Stone Buddha
1960 Basalt. 800×800×1800mm.
Taisei Temple, Inokashira,Mitaka City, Tokyo, Japan.
Collabration works with Mr. Kametaro Akashi.